નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક વનસ્પતિ-ઔષધિ.

મૂળ

सं. कटुक, प्रा. कडु

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ગોળ વાળેલો ધાતુનો સળિયો; મોટી કડી.

 • 2

  હાથનું એક ઘરેણું.

 • 3

  લાક્ષણિક હાથકડી; બેડી.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  કને; પાસે.

 • 2

  તરફ.

મૂળ

म.

પુંલિંગ

 • 1

  જમીન ખોદી બાંધેલો ખાડો (યજ્ઞ માટેનો); વેદી.

 • 2

  પાણી માટેનો પાકો પગથિયાંવાળો હોજ.

 • 3

  કુંડના આકારનું પાત્ર.

 • 4

  બલિ આપવાની જગા.

 • 5

  કૂંડી; નાનો હવાડો.

 • 6

  ખાડો.

 • 7

  કુંડપુત્ર; (સધવાના) વ્યભિચારથી ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કપટ; ઠગાઈ.

 • 2

  વાંધો; વચકો.

મૂળ

सं. कूट, प्रा.

વિશેષણ

 • 1

  કૂડવાળું; કપટી.

 • 2

  વાંકું.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  કુંડ જેવું પહોળા મોંનું નાનુંમોટું શકોરું.

 • 2

  ફૂલઝાડ વાવવાનું એવું પાત્ર.

 • 3

  કૂંડાળું.

મૂળ

सं. कुंड

પુંલિંગ

 • 1

  કુંડ.

 • 2

  કૂવો ચણવાની વાંકી ઈંટ.

મૂળ

જુઓ કુંડ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચળ; ખંજવાળ.

 • 2

  ખસ; ખૂજલી.

મૂળ

सं.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચળ; ખંજવાળ.

 • 2

  ખસ; ખૂજલી.

મૂળ

सं.

વિશેષણ

 • 1

  સખત; કડક; કઠણ.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  વાંધોવચકો.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક વાર ખાંડેલી ડાંગર; કરડ.

 • 2

  ગણીને અપાતી વસ્તુ ઉપર સેંકડે અપાતો વધારો.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પગરસ્તો.

 • 2

  પીછો; પૂંઠ.

 • 3

  છેડો; અંત.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  પૂંઠે; પાછળ.

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી કમર; કેડ.

મૂળ

सं. कटि, प्रा. कडि

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  શરીરનો મધ્યભાગ; કમર.

 • 2

  લાક્ષણિક (કેડનું-સહન કરવાનું) જોર; બળ.

મૂળ

सं. कटि, प्रा. कडि

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  પૂંઠે; પાછળ.

મૂળ

કેડો પરથી

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  એવો અવાજ કરીને.

મૂળ

રવાનુકારી