કડદો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કડદો કરવો

  • 1

    છૂટ મૂકીને ઓછામાં આપી દેવું.

  • 2

    વાંધો પતવી સોદો નક્કી કરવો.