ગુજરાતી

માં કડોની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડો1કૂડો2કેડો3કંડો4કંડો5

કડો1

પુંલિંગ

 • 1

  એક વનસ્પતિ; ઇંદ્રજવનું ઝાડ.

 • 2

  વાંસ, સાંઠી ઇ૰થી બનાવેલી સાદડી કે પડદીનું તાટિયું.

 • 3

  સુરતી કડા ચોખાની ડાંગર.

 • 4

  વહાણને તળિયે બાઝતો પથ્થર જેવો થર.

ગુજરાતી

માં કડોની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડો1કૂડો2કેડો3કંડો4કંડો5

કૂડો2

પુંલિંગ

 • 1

  કચરો.

મૂળ

हिं.

ગુજરાતી

માં કડોની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડો1કૂડો2કેડો3કંડો4કંડો5

કેડો3

પુંલિંગ

 • 1

  પગરસ્તો.

 • 2

  પીછો; પૂંઠ.

 • 3

  છેડો; અંત.

 • 4

  લાક્ષણિક કેડે પડવું તે; સતામણી.

ગુજરાતી

માં કડોની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડો1કૂડો2કેડો3કંડો4કંડો5

કંડો4

પુંલિંગ

 • 1

  કરંડિયો.

ગુજરાતી

માં કડોની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કડો1કૂડો2કેડો3કંડો4કંડો5

કંડો5

પુંલિંગ

 • 1

  કંડિયો; કરંડિયો.

મૂળ

સર૰ सं. कंडोल