કૂતરાની ઊંઘ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂતરાની ઊંઘ

  • 1

    ઝટ જાગી જવાય તેવી ઊંઘ.