કૂતરાને નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂતરાને નાખવું

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક ફોગત ગુમાવવું.