કૂતરાનું મોં બિલાડીએ ચાટ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૂતરાનું મોં બિલાડીએ ચાટ્યું

  • 1

    ' જે જૈસેકો મિલા તૈસા' ના અર્થમાં.