કથરોટ કૂંડાને હસે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કથરોટ કૂંડાને હસે

  • 1

    મોટો દોષી નાનાને નિંદે.