કદમજોશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કદમજોશ

  • 1

    કવાયતનો એક હુકમ-પગ જોરથી ઉપાડો, ઝટ ચાલો, એમ જણાવે છે.