ગુજરાતી

માં કદરૂપુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદરૂપું1કદ્રૂપ2કદ્રૂપું3કંદર્પ4કંદ્રપ5કંદ્રૂપ6

કદરૂપું1

વિશેષણ

 • 1

  કૂબડું; બેડોળ.

મૂળ

सं. कद्रूप

ગુજરાતી

માં કદરૂપુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદરૂપું1કદ્રૂપ2કદ્રૂપું3કંદર્પ4કંદ્રપ5કંદ્રૂપ6

કદ્રૂપ2

વિશેષણ

 • 1

  કૂબડું; કદરૂપું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કદરૂપુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદરૂપું1કદ્રૂપ2કદ્રૂપું3કંદર્પ4કંદ્રપ5કંદ્રૂપ6

કદ્રૂપું3

વિશેષણ

 • 1

  કૂબડું; કદરૂપું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કદરૂપુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદરૂપું1કદ્રૂપ2કદ્રૂપું3કંદર્પ4કંદ્રપ5કંદ્રૂપ6

કંદર્પ4

પુંલિંગ

 • 1

  કામદેવ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં કદરૂપુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદરૂપું1કદ્રૂપ2કદ્રૂપું3કંદર્પ4કંદ્રપ5કંદ્રૂપ6

કંદ્રપ5

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો કામદેવ.

મૂળ

+જુઓ કંદર્પ

ગુજરાતી

માં કદરૂપુંની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કદરૂપું1કદ્રૂપ2કદ્રૂપું3કંદર્પ4કંદ્રપ5કંદ્રૂપ6

કંદ્રૂપ6

પુંલિંગ

 • 1

  કુંદર; કુંદુર; એક જાતનો ગુંદર (ધૂપ તરીકે વપરાતો?).