કમખરચાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમખરચાળ

વિશેષણ

  • 1

    ઓછું ખરચાળ.

કમખર્ચાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમખર્ચાળ

વિશેષણ

  • 1

    ઓછું ખરચાળ.