કુમેરુજ્યોતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કુમેરુજ્યોતિ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    દક્ષિણધ્રુવમાં જોવામાં આવતી જ્યોતિ; 'ઑરોરા ઑસ્ટેલીસ'.