કમર પર કાંકરો મૂકીને (કામ કરવું) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કમર પર કાંકરો મૂકીને (કામ કરવું)

  • 1

    જરાય ચસ્યા વિના.