કેમ છે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કેમ છે?

  • 1

    શી ખબર છે? (ખબરઅંતર પૂછવાનો સામાન્ય કુશળપ્રશ્ન).