કયે મોઢે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કયે મોઢે

  • 1

    શી આબરૂથી કે હકદાવાથી?.