કયે મોઢે બોલે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કયે મોઢે બોલે?

  • 1

    શું બોલી શકે? બોલતાં લજવાય.