કરજ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરજ કાઢવું

  • 1

    કરજ કરવું; કરજે કાઢવું.

કરજે કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરજે કાઢવું

  • 1

    કરજ તરીકે કાઢવું.