ગુજરાતી

માં કરજ કાઢવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરજ કાઢવું1કરજે કાઢવું2

કરજ કાઢવું1

  • 1

    કરજ કરવું; કરજે કાઢવું.

ગુજરાતી

માં કરજ કાઢવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરજ કાઢવું1કરજે કાઢવું2

કરજે કાઢવું2

  • 1

    કરજ તરીકે કાઢવું.