ગુજરાતી

માં કરમ ફૂટવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમ ફૂટવું1કર્મ ફૂટવું2

કરમ ફૂટવું1

  • 1

    કમનસીબી આવવી.

ગુજરાતી

માં કરમ ફૂટવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમ ફૂટવું1કર્મ ફૂટવું2

કર્મ ફૂટવું2

  • 1

    નસીબ ફૂટવું; માઠું થવું; નુકસાન થવું.