કરમ બાંધવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કરમ બાંધવાં

  • 1

    આગલા જન્મમાં (માઠાં) ફળ ભોગવવાં પડે તેવાં કામ કરવાં.

કર્મ બાંધવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કર્મ બાંધવાં

  • 1

    જેમનું સારું માઠું ફળ ભોગવવું પડે તેવાં કર્મ કરવાં.