ગુજરાતી

માં કરમ બાંધવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમ બાંધવાં1કર્મ બાંધવાં2

કરમ બાંધવાં1

  • 1

    આગલા જન્મમાં (માઠાં) ફળ ભોગવવાં પડે તેવાં કામ કરવાં.

ગુજરાતી

માં કરમ બાંધવાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કરમ બાંધવાં1કર્મ બાંધવાં2

કર્મ બાંધવાં2

  • 1

    જેમનું સારું માઠું ફળ ભોગવવું પડે તેવાં કર્મ કરવાં.