ગુજરાતી માં કર્કટીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કર્કટી1કર્કટી2કર્કટી3

કરકટી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઠાઠડી.

મૂળ

दे. करकटी=વધ્ય પુરુષને પહેરાવવાનું વસ્ત્ર

ગુજરાતી માં કર્કટીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કર્કટી1કર્કટી2કર્કટી3

કર્કટી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કરચલી.

ગુજરાતી માં કર્કટીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કર્કટી1કર્કટી2કર્કટી3

કર્કટી3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઠાઠડી.

 • 2

  કાકડી.

 • 3

  કરચલો.

 • 4

  એક રાશિ.

મૂળ

જુઓ કરકટી

ગુજરાતી માં કર્કટીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કર્કટી1કર્કટી2કર્કટી3

કર્કટી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કાકડી.

મૂળ

सं.