ગુજરાતી

માં કળજગ આવવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળજગ આવવો1કળજુગ આવવો2

કળજગ આવવો1

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માણસોની વૃત્તિઓ પાપી-અધર્મી થઈ જવી.

ગુજરાતી

માં કળજગ આવવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળજગ આવવો1કળજુગ આવવો2

કળજુગ આવવો2

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માણસોની વૃત્તિઓ પાપી-અધર્મી થઈ જવી.