ગુજરાતી

માં કળજગ બેસવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળજગ બેસવો1કળજુગ બેસવો2

કળજગ બેસવો1

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માણસોની વૃત્તિઓ પાપી-અધર્મી થઈ જવી.

ગુજરાતી

માં કળજગ બેસવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળજગ બેસવો1કળજુગ બેસવો2

કળજુગ બેસવો2

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માણસોની વૃત્તિઓ પાપી-અધર્મી થઈ જવી.