કળજગ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળજગ બેસવો

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માણસોની વૃત્તિઓ પાપી-અધર્મી થઈ જવી.

કળજુગ બેસવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કળજુગ બેસવો

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક માણસોની વૃત્તિઓ પાપી-અધર્મી થઈ જવી.