ગુજરાતી

માં કળહીણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળહીણ1કુળહીણ2કુળહીણું3

કળહીણ1

વિશેષણ

 • 1

  કળાહીન.

 • 2

  કળ-ચાંપ વગરનું.

 • 3

  કુળહીન.

ગુજરાતી

માં કળહીણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળહીણ1કુળહીણ2કુળહીણું3

કુળહીણ2

 • 1

  કુલહીન; કુળ વિનાનું; અકુલીન.

ગુજરાતી

માં કળહીણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કળહીણ1કુળહીણ2કુળહીણું3

કુળહીણું3

 • 1

  કુલહીન; કુળ વિનાનું; અકુલીન.