ગુજરાતી માં કવાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કવાસ1કવાસ2

કુવાસ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ખરાબ વાસ-ગંધ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં કવાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કવાસ1કવાસ2

કવાસ2

પુંલિંગ

 • 1

  કઠેકાણું; કુસ્થાન.

ગુજરાતી માં કવાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કવાસ1કવાસ2

કવાસ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  નઠારી વાસ-ગંધ.

ગુજરાતી માં કવાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કવાસ1કવાસ2

કવાસ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  જવ, મધ અને મીઠાની મેળવણીનું પેય.