ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસુંબી1

વિશેષણ

  • 1

    કસુંબલ.

મૂળ

सं. कुसुंभ

ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસુંબી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કસુંબાના ફૂલનો રંગ.

  • 2

    કસુંબાનું બીજ.

મૂળ

सं. कुसुंभ

ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસૂંબી3

વિશેષણ

  • 1

    કસુંબલ.

મૂળ

सं. कुसुंभ

ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસૂંબી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કસુંબાના ફૂલનો રંગ.

  • 2

    કસુંબાનું બીજ.

મૂળ

सं. कुसुंभ

ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

વિશેષણ

  • 1

    કસબવાળું.

ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

વિશેષણ

  • 1

    કસબવાળું.

  • 2

    કળાકુશળ; નિપુણ.

ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

પુંલિંગ

  • 1

    હુન્નરકળા જાણનાર; કારીગર.

ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

વિશેષણ

  • 1

    કસબવાળું.

  • 2

    કળાકુશળ; નિપૂણ.

ગુજરાતી

માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

પુંલિંગ

  • 1

    હુન્નરકળા જાણનાર; કારીગર.