ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસુંબી1

વિશેષણ

 • 1

  કસુંબલ.

મૂળ

सं. कुसुंभ

ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસુંબી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કસુંબાના ફૂલનો રંગ.

 • 2

  કસુંબાનું બીજ.

ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસૂંબી3

વિશેષણ

 • 1

  કસુંબલ.

મૂળ

सं. कुसुंभ

ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસૂંબી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કસુંબાના ફૂલનો રંગ.

 • 2

  કસુંબાનું બીજ.

ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

વિશેષણ

 • 1

  કસબવાળું.

ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

વિશેષણ

 • 1

  કસબવાળું.

 • 2

  કળાકુશળ; નિપુણ.

ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

પુંલિંગ

 • 1

  હુન્નરકળા જાણનાર; કારીગર.

ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

વિશેષણ

 • 1

  કસબવાળું.

 • 2

  કળાકુશળ; નિપૂણ.

ગુજરાતી માં કસબીની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

કસબી1કસબી2કસબી3

કસબી

પુંલિંગ

 • 1

  હુન્નરકળા જાણનાર; કારીગર.