કસીને આપવું-લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કસીને આપવું-લેવું

  • 1

    ભાવતોલ વગેરે બાબત બહુ ચકાસીને આપવું-લેવું.