ગુજરાતી

માં કસ કાઢવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસ કાઢવો1કસ કાઢવો2

કસ કાઢવો1

  • 1

    અડદાળો કાઢવો; સખત મહેનત કરાવવી.

ગુજરાતી

માં કસ કાઢવોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કસ કાઢવો1કસ કાઢવો2

કસ કાઢવો2

  • 1

    કસવું; માપ કે પ્રમાણ કાઢવું; કસી જોવું.