કાકડા નાંખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાકડા નાંખવા

  • 1

    રમવામાં કોણ દાન આપે તે નક્કી કરવા હાથ ચત્તા-ઊંધા કરવાની રમત.

કાકડા નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાકડા નાખવા

  • 1

    રમવામાં કોણ દાન આપે તે નક્કી કરવા હાથ ચત્તા-ઊંધા કરવાની રમત.