ગુજરાતી

માં કાકડા નાખવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકડા નાખવા1કાકડા નાંખવા2

કાકડા નાખવા1

  • 1

    રમવામાં કોણ દાન આપે તે નક્કી કરવા હાથ ચત્તા-ઊંધા કરવાની રમત.

ગુજરાતી

માં કાકડા નાખવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકડા નાખવા1કાકડા નાંખવા2

કાકડા નાંખવા2

  • 1

    રમવામાં કોણ દાન આપે તે નક્કી કરવા હાથ ચત્તા-ઊંધા કરવાની રમત.