કાકડા બાળવા કે સળગાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાકડા બાળવા કે સળગાવવા

  • 1

    બળતા કાકડા ફેરવી ભૂત વગેરેની અસર કાઢવી.