ગુજરાતી

માં કાકા મામા કરવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકા મામા કરવા1કાકા મામા કરવા2

કાકા મામા કરવા1

  • 1

    કાલાવાલા કે ખુશામત કરવી.

ગુજરાતી

માં કાકા મામા કરવાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાકા મામા કરવા1કાકા મામા કરવા2

કાકા મામા કરવા2

  • 1

    કરગરવું કે ખુશામત કરવી.