કાકો લાગે છે? ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાકો લાગે છે?

  • 1

    સગો થાય છે જેથી વગ કરશે?.