કાખલીમાં દૂધ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાખલીમાં દૂધ આવવું

  • 1

    હરખ ઊભરાઈ જવો.