કાગડો દહીંથરું લઈ ગયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગડો દહીંથરું લઈ ગયો

  • 1

    સારી વસ્તુ નઠારાને હાથ ગઈ.