કાગળના ઘોડા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાગળના ઘોડા

  • 1

    લાંબો પત્રવ્યવહાર કે તુમાર (ચાલવો).