કાંચળી કાઢી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંચળી કાઢી નાખવી

  • 1

    જૂની ખોળ ઉતારી ફેંકી દેવી.