કાછડો વાળીને (કામ કરવું) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાછડો વાળીને (કામ કરવું)

  • 1

    કમર કસીને; બરોબર ખંતથી ને જોરભેર.