કાજળની કોટડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાજળની કોટડી

  • 1

    સહેજમાં કલંક બેસે તેવું-સંભાળથી રહેવા જેવું સ્થાન.