કાઝીની કૂતરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાઝીની કૂતરી

  • 1

    મોટાની નાની વસ્તુ પણ મોટી ગણવી પડે એ.