કાટલાં સાંખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાટલાં સાંખવાં

  • 1

    જોખ મેળવી જોવાં; બરોબર વજન તપાસવું.