કાંત્યાં કોકડા કપાસ થવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંત્યાં કોકડા કપાસ થવાં

  • 1

    કર્યું-કારવ્યું ધૂળ મળવું; મહેનત નકામી જવી.