કાંધે કાઢવા (રૂપિયા) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાંધે કાઢવા (રૂપિયા)

  • 1

    હપતે હપતે આપવાની બોલીથી રૂપિયા લેવા.