કાનમાં કાંકરા ઘાલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાનમાં કાંકરા ઘાલવા

  • 1

    કાંકરા રાખી કાન ચીંબોળવા.

  • 2

    સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરવું.