ગુજરાતી

માં કાપ્યું વ્યાજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાપ્યું વ્યાજ1કાપ્યું વ્યાજ2

કાપ્યું વ્યાજ1

  • 1

    જેમાં અમુક દિવસોનું વળતર અપાય છે તેવું વ્યાજ.

ગુજરાતી

માં કાપ્યું વ્યાજની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કાપ્યું વ્યાજ1કાપ્યું વ્યાજ2

કાપ્યું વ્યાજ2

  • 1

    વટાવવાળું વ્યાજ.