કાપ્યું વ્યાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાપ્યું વ્યાજ

  • 1

    જેમાં અમુક દિવસોનું વળતર અપાય છે તેવું વ્યાજ.

કાપ્યું વ્યાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાપ્યું વ્યાજ

  • 1

    વટાવવાળું વ્યાજ.