કાળજામાં કોતરી રાખેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજામાં કોતરી રાખેલું

  • 1

    ઠસાવીને યાદ રાખેલું.