કાળજામાં કોરી રાખેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજામાં કોરી રાખેલું

  • 1

    ઠસાવીને યાદ રાખેલું.