કાળજું કહ્યું ન કરે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળજું કહ્યું ન કરે એવું

  • 1

    ન માની શકાય એવું.