કાળી ટીલી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળી ટીલી

  • 1

    અપજશ; કલંક (કાળી ટીલી ચોટવી, કાળી ટીલી લાગવી).