કાળ ખાધાના કોદરા હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાળ ખાધાના કોદરા હોવા

  • 1

    બહુ જીવીને અનુભવથી રીઢા બનેલા હોવું.