કીડીના મોંને કાલિંગડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કીડીના મોંને કાલિંગડું

  • 1

    માથા કરતાં પાઘડી મોટી જેવા અર્થમાં; ગજા બહારનું.