ગુજરાતી

માં કીડીમકોડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કીડીમકોડી1કીડીમંકોડી2

કીડીમકોડી1

  • 1

    કીડી, મકોડી ઇત્યાદિ જીવજંતુ.

ગુજરાતી

માં કીડીમકોડીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: કીડીમકોડી1કીડીમંકોડી2

કીડીમંકોડી2

  • 1

    કીડી, મકોડી ઇત્યાદિ જીવજંતુ.