કૉલ નોંધવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કૉલ નોંધવો

  • 1

    કૉલની માગણી ફોનવાળાએ તેના ક્રમમાં નોંધવી.